Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Ratownik wodny

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

DYREKTOR PRZEMYSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PRZEMYŚLU

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

RATOWNIK WODNY

w Przemyskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu

 

Nazwa i adres jednostki:

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu,

ul. Adama Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl

Wymiar czasu pracy: 1/1

Rodzaj umowy: umowa o pracę lub umowa zlecenie

Liczba kandydatów do wyłonienia: 1 osoba

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;

 2. wykształcenie: min. średnie;

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nieposzlakowana opinia;

 6. aktualne uprawnienia ratownika wodnego, posiadanie dokumentu potwierdzającego kwalifikacje o pozytywnym ukończeniu szkolenia ratownika wodnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym;

 7. aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa;

 8. aktualne zaświadczenie o ukończonym kursie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu Ratownika KPP

 9. posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym (np. instruktor nauki pływania, patent żeglarza jachtowego itp.).

 

Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność (praca zmianowa);

 2. uczciwość;

 3. umiejętność pracy w zespole;

 4. odpowiedzialność i zaangażowanie;

 5. komunikatywność;

 6. odporność na stres;

 7. stałe utrzymywanie sprawności fizycznej i podnoszenie własnych kwalifikacji.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kompleksowe zabezpieczenie ratownicze

 2. pouczanie grup zorganizowanych oraz osób indywidualnych zamierzających korzystać z basenu o obowiązujących przepisach regulaminowych;

 3. przestrzeganie ogólnych zasad korzystania z hali basenowej;

 4. stałe obserwowanie hali basenowej i niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej;

 5. obowiązkowe udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej;

 6. przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie pływalni

 7. prowadzenie dokumentacji ratowniczej.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys zawodowy (CV),

 3. kwestionariusz osobowy uwzględniający m.in. dane osobowe i posiadane obywatelstwo (zał. Nr 1)

 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

 5. oświadczenia kandydata (zał. Nr 2):

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

- o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury naboru na stanowisko

6. klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych (zał. Nr 3)

7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

Dokumenty, o których mowa w punktach 1 - 7 winny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz.530)”.

 

WARUNKI PRACY:

1. Miejsce pracy: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Przemyślu – Dział Obiektów Sportowych,

ul. 22-Stycznia 8, 37-700 Przemyśl

2. Wymiar czasu pracy: pełny etat

3. Stanowisko: samodzielne

4. Praca w równoważnym systemie czasu pracy do 12 godzin - zmianowa

 

WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Przemyski Ośrodku Sportu i Rekreacji w Przemyślu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przemyślu, ul. Adama Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl w terminie do 11 lipca 2024r. do godziny 14:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko „Ratownik Wodny”.

 

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt osobowych.

2.Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani mogą odebrać dokumenty w okresie do 3 miesięcy od dnia ogłoszenia naboru. Dokumenty można odebrać w dziale Kadr Przemyskiego Ośrodka Sport i Rekreacji w Przemyślu. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie określonego terminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 300 02 71.

Przemyśl, dnia 27/06/2024r.

Dyrektor POSiR w Przemyślu
wz Dyrektora

Joanna Szałajko


PDFkwestionariusz-osobowy-zal-1-konkurs-stanow-urzed.pdf (89,06KB)
PDFoswiad-kara-zakazu-pelnienia-f-i-dyspon-srodk-publicz-zal-4-konk-stanow-urzedn.pdf (94,81KB)
PDFoswiad-o-posiad-zdoln-czynn-praw-i-praw-publ-i-nieskaz-wyrok-i-przetwaz-dan-osob-zal-2-konkurs-stanow-urzedn.pdf (105,64KB)